Lindenborg Avlsgaard ApS


I 1992 erhvervede Lindeborg Gods A/S anparterne i Lindenborg Avlsgaard ApS. Herved blev de oprindelige skov- og landbrugsområder atter samlet under Lindenborg Gods, som de var under grevskabet.

Lindenborg Avlsgaard ApS omfatter arealerne omkring Lindenborg Slot, Lindenborg Å og Komdrup Å. Arealerne udgør 561 ha, hvoraf ca. 450 ha er landbrugsarealer og resten skov og vildtremisser.

Landbrugsarealerne på Lindenborg Avslgaard ApS er i dag bortforpagtede, men drives traditionelt med primært kornafgrøder samt en besætning af fedesvin i de tidligere kostalde. Markernes betydelige størrelse og hele avlsgårdens landskabelige opbygning bærer præg af at være et gammelt herregårdsmiljø.

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt, og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.